Top 10 Dự Án Blockchain Kết Hợp Công Nghệ Mới Của Tương Lai

Về lý thuyết, công nghệ blockchain có thể được áp dụng cho bất kỳ ngành nào như là một lớp cơ sở hạ tầng để quản lý dữ liệu. Với điều này trong tâm trí, tôi đã nghiên cứu các dự án đang kết hợp blockchain với các công nghệ mới nổi khác, đặc biệt là với Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo), Internet of Things (Internet vạn vật) và Virtual Reality (thực tế ảo).

Read more